Chậu rửa 1 hố có thành chắn sau

– Chậu rửa 1 hố có thành chắn sau ngăn nước và các tạp chất.